Μέχρι 18/10 οι αιτήσεις για τη θέση χειριστή μηχανημάτων στο Δήμο Καρπενησίου

3090

Ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διµήνου χρονικής διάρκειας.

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρπενησίου, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) Χειριστή Μηχανήµατος Έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για τη χρήση του ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ του ∆ήµου Καρπενησίου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι και 18/10/2017.

Τα ∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο είναι:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
  3. Αντίγραφο Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 3ης Ειδικότητας Α’ Οµάδας ΜΕ 3.5 του Π.∆.113/2012
  4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
  5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε το ∆ήμο Καρπενησίου.
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης