Δια ζώσης πραγματοποιήθηκε η 27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021. Τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για έντεκα (11) θέματα.

Αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου», την προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Καρπενησίου, την έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας ενός (1) σταδίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και την εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση δημοτών). Επίσης λήφθηκαν αποφάσεις για την αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Αγράφων.

Τέλος συζήτησαν για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2021, καθώς και για τις εγκρίσεις των 1ωνΑνακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων», «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης».