Στην πρόσληψη του νέου ειδικού συμβούλου προέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης με σκοπό να ολοκληρώσει σταδιακά την ομάδα των συνεργατών του. Ειδικότερα, προσλήφθηκε στο Δήμο Αγράφων ο Γιώργος Ντελής του Κωνσταντίνου πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. ο Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου, ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν Τεχνικά Έργα και Υποδομές του Δήμου Αγράφων. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και από την οποία και συνεπάγεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωσή της για παροχή υπηρεσιών.