Ορίστηκε ο ανάδοχος

Στον ορισμό προσωρινού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ειδικότερα μετά τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Φραγκίστα στις 28 Ιουνίου 2021 και την εξέταση όλων των προσφορών από την Επιτροπή ορίστηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. ΚΑΙ ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και δύο εκατοστά(39,02%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα. Μετά την ανάδειξη και του οριστικού αναδόχου θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου.