Ως καλώς έχον εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 25.800€ με ανάδοχο Κοιν/ξια Χατζόπουλος Γεώργιος -Γρανίτσας Παναγιώτης. Η συντήρηση των πεζοδρομίων αποτελούσε αναγκαία ενέργεια από τη μεριά του Δήμου, για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για την εικόνα της πόλης γενικότερα. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής.