Ορίζεται λογιστής στο Δήμο Αγράφων για την σύνταξη ισολογισμών

0
1802

12.400 ευρώ η συνολική δαπάνη
Με την από 29-3-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε η απόφαση για τις υπηρεσίες με θέμα «Ορισμός λογιστή για σύνταξη ισολογισμών (οικονομικών καταστάσεων) χρήσεως 2018-2019, βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου», ύστερα από αίτημα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και την ανάθεση της υπηρεσίας σύμφωνα με την συμφερότερη προσφορά ανέλαβε η ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ A.E., έναντι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 12.400,00 €. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας.