Υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση -Αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες Δ.Ε. Καρπενησίου» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο του Δημητρίου Ε.Δ.Ε. έως 20 Φεβρουαρίου2021, με σκοπό να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της εργολαβίας αλλά και να τακτοποιηθεί οικονομικά. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου 2020 για το συνολικό ποσό των 48.000,00€με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 17 Οκτωβρίου2020. Όμως με την από 18 Νοεμβρίου 2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 20 Ιανουαρίου 2021 εξαιτίας της πανδημίας(covid19), η οποία και έγινε δεκτή. Η Οικονομική Επιτροπή μάλιστα αποφάσισε να του χορηγήσει παράταση έως το μήνα Φεβρουάριο.