Εγκρίσεις έλαβαν τα πρακτικά των διαγωνισμών των έργων με θέμα «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» και «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου». Παράλληλα λήφθηκε απόφαση για την παράταση ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους παραπάνω διαγωνισμούς. Σχετικά με τις προσφορές παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ των εγγυητικών επιστολών μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος εκτέλεσης της σύμβασης (ικανοποιητικές οικονομικές προσφορές συμμετεχόντων και η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων έχει ήδη επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.