Τον Ιούνιο του 2022 η ολοκλήρωση της
διαρρύθμισής του

Τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 αποφάσισε η Οικονομική
Επιτροπή Δήμου Αγράφων για το έργο “Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου –
τμήματος Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε .Φραγκίστας
Δήμου Αγράφων” π/υ 655.000,00 αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ για να ολοκληρωθούν
οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία. Συγκεκριμένα ο
ανάδοχος με αίτησή του ζήτησε την παράταση του έργου λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών και δυσκολιών οργάνωσης του εργοταξίου λόγω COVID 19.
Παράλληλα ο ίδιος ανέφερε ότι κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2020 έως
Μάρτιος2021 επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν
εργασίες τεχνικών έργων. Επίσης εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών, που
επικρατούν σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας (COVID 19) υπήρχε αναστολή ή
πλημμελής ανάπτυξη εργασιών και αδυναμίας οργάνωσης του εργοταξίου, χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου. Το συμφωνητικό υπεγράφη την 1η Μαρτίου 2019 για
ποσό 410.340,61€ με ΦΠΑ και με προθεσμία εκτέλεσης τις 450 ημέρες.