Προσλαμβάνει 10 άτομα για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών η Π.Ε. Ευρυτανίας – Μέχρι αύριο 19 Ιουλίου οι αιτήσεις

0
9546

Έντονη είναι η ανάγκη αντιµετώπισης, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη µηχανισµού για τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών (εκτέλεση έργων καθαρισµού της βλάστησης κατά µήκος του οδικού δικτύου, αποψίλωση και αποµάκρυνση ξηρής φυτικής βιοµάζας από τις φυτεµένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης κ.λπ.) σε συνδυασµό µε την έλλειψη σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία ασχολείται κυρίως µε την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών.

Με βάση τα παραπάνω η ΠΕ Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

  • ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων

– Μπολτόζας

– Φορτωτή

– Φορτωτή- Εκσκαφέα

– Γκρέιντερ

Σύνολο 4 άτομα

  • ∆Ε Οδηγών – 2 άτομα
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – 4 άτομα

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα ∆ιοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12-07-2018, (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και 19-07-2018.

Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.