Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 1.612.903,22€ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (53,03%) με προϋπολογισμό 852.418,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (26,80%) με προϋπολογισμό 430.871,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (10,79%) με προϋπολογισμό 173.363,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως σκοπό να καλύψει τις ελλείψεις και τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος για την άρση της επικινδυνότητας των σημερινών εγκαταστάσεων προσφέροντας έτσι ασφάλεια σε μαθητές και καθηγητές από πιθανά ατυχήματα στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και την προαγωγή του αθλητισμού στους αθλητικούς χώρους που διαθέτει στο σχολικό συγκρότημα και σήμερα είναι κάτι περισσότερο από απαξιωμένοι.

Η εκτιμώμενη συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 1.612.903,22€ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Κριτήριο της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 30η/1/2018, ημέρα Τρίτη, ενώ ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στις 5/2/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε της ΣΑΕΠ066. Κ.Α 2017ΕΠ06600004- Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 2415/2017 απόφαση/πρακτικό 46/ θέμα Εκτ.5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.