Συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π.Ε. Ευρυτανίας

0
765

Προ ολίγων ημέρων πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Π.Ε.ΧΩ.Π.), της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για τα έτη 2019 και 2020 αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
1) Κατσίνη Νικόλαο, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ως Πρόεδρο, έχοντας το συντονισμό του όλου έργου της Π.Ε.ΧΩ.Π με αναπληρωτή του την Μακρυγιάννη Ευφροσύνη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων)
2) Λάϊος Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με αναπληρώτρια την Αποστολίδου Ελένη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων)
3) Μπογιαντζή Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με αναπληρωτή τον Κασσιό Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων)
4) Καρκάνη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) με αναπληρωτή του τον Τσαμαδιά Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
5) Παπαροιδάμη Μαρίνα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) με αναπληρωτή τον Παλιούρα Ευθύμιο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων).
6) Τσαμαδία Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Βιολόγων- Ιχθυολόγων με αναπληρωτή τον Τσάμη Ευάγγελο του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων
7) Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Αγγελική Χαλκιά του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
Αποστολή και αρμοδιότητα της Π.Ε.ΧΩ.Π., είναι η από κοινού διατύπωση των θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάθε χωροταξικό και περιβαλλοντικό θέμα στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, δηλαδή η γνωμοδότηση επί παντός χωροταξικού και περιβαλλοντικού ζητήματος περιφερειακού επιπέδου, με σκοπό την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού στον αγροτικό χώρο, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Π.Ε.ΧΩ.Π. θα συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα, ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης. Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται η παρουσία των τεσσάρων (4) από τα έξι (6) μέλη της Π.Ε.ΧΩ.Π., καθώς και του αρμόδιου εισηγητή ανάλογα με το θέμα που συζητείται. Η παραπάνω επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά 15νθήμερο, εκτός και αν δεν συντρέχουν λόγοι σύγκλισης της.