Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μηνός Ιουλίου2022 για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Ειδικότερα, το συνεργείο αυτό θα αποτελείται από τους Σύρο Γεώργιο και Ζαχαρόπουλο Παντελή με την ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας και τον Κουτσοθανάση Βαγγέλη με την ειδικότητα ΔΕ οδηγός αυτοκινήτων.Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν θα βεβαιωθούν από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.