Τροποποίηση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

Στη δήλωση των ακινήτων του στο Κτηματολόγιο προέβη ο Δήμος Αγράφων, όπως και όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, διαχωρίζοντας τα γεωτεμάχια ιδιοκτησίας του και κατηγοριοποιώντας τα βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Λόγω της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η συγκεκριμένη υπηρεσία ανατέθηκε από το Δήμο Αγράφων σε πάροχο Υπηρεσιών Τοπογραφικής – Κτηματογραφικής  Υποστήριξης με σχετική εμπειρία. Στη συνέχεια  ο συγκεκριμένος πάροχος προχώρησε στην καταγραφή και εμβαδομέτρηση των ιδιοκτησιών του Δήμου, προκειμένου να κατατεθούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτησίες του Δήμου Αγράφων υποδείχτηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών, του Εθνικού Κτηματολογίου. Η πλειοψηφία των κοινοχρήστων χώρων και των δρόμων του Δήμου έχει ήδη καταχωρηθεί στο υπόβαθρο που παρουσιάζεται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Δήμος Αγράφων και οι πρώην Κοινότητες δε διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας και τα περιουσιακά τους στοιχεία προέρχονται από χρησικτησία. Ο Δήμος Αγράφων έχει ήδη μάλιστα προχωρήσει στις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, μετά την έγκριση του πίνακα ιδιοκτησιών του Δήμου και την τροποποίηση της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).