1.100 Ορεινές Πέρδικες από το Κρατικό Εκτροφείο του Δασαρχείου Καρπενησίου

0
6225

Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση χιλίων εκατό (1.100) ορεινής πέρδικας (Alectoris graeca), της φετινής παραγωγής του Εκτροφείου θηραμάτων Βουτύρου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρπενησίου. Με απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας οι πέρδικες διατίθενται ως εξής. 192 απ’ αυτές θα παραμείνουν σε εκτροφεία σε Ήπειρο και το Δασαρχείο Σερρών, ενώ 50 θα παραμείνουν για την κάλυψη των αναγκών του Εκτροφείου Βουτύρου. 120 θα δοθούν σε περιοχές ελεγχόμενου κυνηγιού στην περιοχή της « Όσσας» στη Λάρισα και της « Κόζιακα» στα Τρίκαλα. Εκατόν πενήντα (150) θα δοθούν στη Δ ́ Κ.Ο.Σ.Ε., για τον εμπλουτισμό βιοτόπων περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρπενησίου και στους παρακάτω κυνηγετικούς συλλόγους για τον εμπλουτισμό βιοτόπων των περιοχών τους σε όλη την Ελλάδα.
Πριν τη διάθεσή τους, οι πέρδικες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ εβδομάδων, ενώ η διάθεση και η παραλαβή των θηραμάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση του προϊσταμένου του Δασαρχείου Καρπενησίου, που στην αρμοδιότητά του υπάγεται το κρατικό εκτροφείο.
Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο, από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες, προϋπολογισμό τους.