Έως 12 Ιανουαρίου οι προσφορές

Ανοικτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο διαγωνισμό προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων και διαγνωστικών ουσιών, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 117.220,00 € (με ΦΠΑ) για ένα έτος, ενώ κύριο κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι το Γ.Ν. Καρπενησίου.

Οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.