2 άτομα προσλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

0
4201

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, θα προχωρήσει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορά συνολικά δύο (2) άτομα. Τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη των θέσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου καθώς και στο Δήμο Καρπενησίου.

Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. Δ.545/31-10-2017 ΣΟΧ 2/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ η οποία επιπρόσθετα έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7ΜΦ34690ΒΘ-5ΕΘ).