2 έργα θα υποβάλλει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ο Δήμος Καρπενησίου

0
3776

Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου συζητήθηκε η Υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Πράσινου Ταμείου.

Ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Προγρ/σμού & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης η οποία αναφέρει τα εξής:

Το Πράσινο Ταμείο, έχει εκδόσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους Δήμους της χώρας που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος που έχει εκδόσει το Πράσινο Ταμείο.

Για το Δήμο Καρπενησίου το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται στο ύψος των 170.484,00 €.

Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων ως «ποσό ένταξης του Δήμου» νοείται το άθροισμα των δύο επιμέρους χρηματοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. Μετά τη συμβασιοποίηση των έργων (συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων), η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για κάθε έργο παραμένει αυτή η οποία έχει προκύψει ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού έως το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την τεχνική υπηρεσία και εμπίπτουν στο ανωτέρω πρόγραμμα και ειδικότερα στο Μέτρο 2 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού είναι:

  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προϋπολογισμού 166.000,00 €
  • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 190.500,00 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι

  1. Εγκρίνει την υποβολή δύο (2) προτάσεων του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τα έργα:
  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προϋπολογισμού 166.000,00€
  • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 190.500,00 €
  1. Εγκρίνει τις μελέτες των ανωτέρω έργων και
  2. Το επιπλέον ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των έργων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαροϊδάμης Βασίλειος ο οποίος ψήφισε «κατά».