Υπεγράφη το συμφωνητικό με θέμα «Παροχή Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 20.708 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο ανάδοχος που αναλαμβάνει την υπηρεσία αυτή είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα. Αντικείμενο του έργου θα είναι η υποστήριξη του Δήμου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του όσον αφορά τον σχεδιασμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος και τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, την σύνταξη των προβλεπόμενων διαχειριστικών εντύπων/ εγγράφων, όπως και στην διαχειριστική περαίωση της Πράξης και την υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου που θα οριστούν επιβλέποντες του ελέγχου ποιότητας υλικών, ελέγχου καλής εκτέλεσης εργασιών, επιμέτρησης υλικών, κλπ., Επίσης, η εταιρεία θα αναλάβει τις μετρήσεις κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας όπου απαιτείται για την επαλήθευση δεδομένων και για την αξιολόγηση των στόχων της Πράξης, την αξιολόγηση των Δεικτών Παρακολούθησης της Πράξης (Μείωση Εκπομπών CO2 και Εξοικονόμηση Ενέργειας) και τη σύνταξη Τελικής Έκθεση Πεπραγμένων, με την καταγραφή και εκτίμηση των ενεργειακών μεγεθών πριν και μετά την υλοποίηση της Πράξης. Τέλος, η ίδια εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του Δήμου για τυχόν καθυστερήσεις/ προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης και την παράδοση κατά τη λήξη της Πράξης «Φακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών» των εγκατεστημένων υλικών και εξοπλισμού κατά το έργο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες.