Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, με σκοπό τη
λειτουργία του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης με το διακριτικό τίτλο
«Βουνο..Παιχνιδίσματα – Summer camp», διάρκειας από 1 Ιουλίου έως 30
Αυγούστου 2022.
Η πρόσληψη αφορά τέσσερα (4) άτομα με τις εξής ειδικότητες; 1 άτομο ΠΕ
Παιδαγωγών, 2 άτομα ΠΕ Νηπιαγωγών και 1 άτομο ΔΕ Προσχολικής Εκπαίδευσης
Δημιουργίας και Έκφρασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέριστην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr
καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου Επισημαίνεται προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων: Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής
Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr.
Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr