Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση -Αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες Δ. Ε. Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 43.000,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου(Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 14 Φεβρουαρίου 2020.

Στις 18 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός – Ποιοι οι δικαιούχοι

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 806,45ευρώ.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών ή oι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργου και ποσού. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50082, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κων/νος Καρέτσος.