Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων του μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των συνοπτικού αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου»  προϋπολογισμού 54.779,53€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η αποσφράγιση των δειγμάτων των ειδών προστασίας των συμμετεχόντων έγινε σε δύο στάδια λόγω του όγκου των δειγμάτων, το πρώτο στις 24 Αυγούστου 2021 και το δεύτερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και αφού προηγουμένως είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι συμμετέχοντες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και των δειγμάτων η Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του από 26 Ιουλίου 2021 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού (εξέταση δικαιολογητικών), καθώς και του από 29 Σεπτεμβρίου 2021 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτών.

Επίσης, αποφάσισε την απόρριψη στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΜΕΠΕ, καθώς δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό για τη διακίνηση και τη μετά την πώληση υποστήριξη μέσων ειδών προστασίας σειράς ISO45001:2018 και επομένως να μην αποσφραγιστεί η οικονομική της προσφοράς σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Επίσης για την εταιρεία ΕΡΓΟΝΤΕΧΝ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ να μην αποσφραγιστεί η οικονομική της προσφορά  σύμφωνα με την Διακήρυξη, καθώς σε όλα τα προσφερόμενα είδη δεν τηρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.3)Οι προμηθευτές – συμμετέχοντες  Φακίτσας Ιωάννης και Νείλας Αλέξανδρος προχωρούν στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και σε όποια προσφερόμενα είδη έχουν γίνει ΔΕΚΤΟΙ. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τις εταιρείες που συνεχίζουν στο διαγωνισμό θα είναι στις 2 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.