60.000 ευρώ για αντιπαγετικό αλάτι δίνει η ΠΕ Ευρυτανίας

0
3568

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διακήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ (ΕΤΟΣ 2017)” της ΠΕ Ευρυτανίας.

Οι Προσφορές υποβάλλονταν για τη συνολική ποσότητα της προμήθειας, ενώ ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδός Κατσαντώνη 2 στο Καρπενήσι, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, οπότε έγινε η αποσφράγιση προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Στη δημοπρασία έγιναν δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Οι προσφορές ήταν δύο και κριτήριο κατακύρωσης του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή, ενώ θα ακολουθηθεί η καθιερωμένη διαδικασία των διαγωνισμών από την Περιφέρεια Στερεάς.

Για τις ανάγκες χειμερινής συντήρησης και αποχιονισμού του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 2017-2018, θα δοθούν 59.996,16€ με ΦΠΑ για ποσότητα αλατιού αποχιονισμού 864 τόνων.