Έως 10 Φεβρουαρίου η κατάθεση προσφορών

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.873,07€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  με υπάρχουσα πίστωση 29.599,93€ για το οικονομικό έτος 2020.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπενησίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούρια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, τηλ: 22373 50029, Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.