Σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-2020. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν τρεις (3) καθηγητές φυσικής αγωγής και ένας (1) καθηγητής φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 31 Ιουλίου 2020.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: Βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.  ότι είναι άνεργος και έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, καθώς και έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έως 24 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 13/2/2020 έως και 24/2/2020 στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Ύδρας 6, Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (http://www.karpenisi.gr)