Στον ορισμό αναδόχου προέβη ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από τη διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα» συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ, με σκοπό το έργο να ξεκινήσει άμεσα. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του διαγωνισμού αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μπρελλάς Κων/νος και Σια Ο.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και σαράντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (40,43%) διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα.