Διαγωνισμό για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου

0
2554

Με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Καρπενησίου την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ (με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 ποσού 300.000,00 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 253.735,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.24% (60.896,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 314.631,40 ευρώ, ενώ η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στις 05/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ID: 19-109725-001.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:15/03/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/04/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2237350029, 2237350082 αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ.Θανασιάς και κ. Κ.Καρέτσος), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.