Τη διακοπή εργασιών του έργου ¨ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ – ΡΟΣΚΑ –ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ¨ ενέκρινε η ΠΕ Ευρυτανίας από τις 21-12-2017 έως ότου οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την εκτέλεση εργασιών.

Η απόφαση ελήφθη, μετά την από 28-12-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την από 28-12-2017 δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. και κυρίως το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου δεν ενδείκνυνται για την εκτέλεση εργασιών, και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.