Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Σανίδα του Κωνσταντίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχη προκηρύσσει η Περιφέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω : • Η εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και δικτύων, διαχείρισης συστημάτων υπολογιστών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικής πολιτικής. • Η γνώση ξένων γλωσσών • Ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Σανίδα του Κωνσταντίνου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δικαιολογητικά : Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ.Κ. 351 32), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : ▪ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. ▪ Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. ▪ Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό). ▪ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1256/1982). ▪ Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής.