Μέσα από τη διενέργεια κλήρωσης πρόκειται να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έλαβε χώρα στην Δυτ. Φραγκίστα στις 28 Ιουνίου 2021. Κατά τη διάρκεια εξέτασης των προσφορών εντοπίστηκαν δύο οικονομικοί φορείς με το ίδιο ποσοστό προσφοράς και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διεξαγωγή κλήρωσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής οικονομικού φορείς: τον Γιαννόπουλο Ευάγγελο του Χρήστου και  Φλωράκης Ε. & Βαξεβάνος Θ. Α.Ε., οι οποίοι είχαν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) ήτοι σαράντα επτά και ένα εκατοστό (47,01%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.