Να εγγραφούν στους καταλόγους του καλεί ο Δήμος Καρπενησίου Εργολήπτες και Μελετητές

0
2170

Τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Δήμου Kαρπενησίου για το έτος 2019, καλεί ο Δήμος Καρπενησίου, να υποβάλουν έως και την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Στην αίτηση θα αναφέρεται η επωνυμία, η ταχ. διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, ο ΑΦΜ, ο αρ. μητρώου και η κατηγορία και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.
Η πρόσκληση ισχύει για τις παρακάτω:
Α) Κατηγορίες έργων
1)Οικοδομικά, 2)Οδοποιία, 3)Υδραυλικά, 4)Ηλεκτρομηχανολογικά, 5) Γεωτρήσεις
Β) Κατηγορίες μελετών
1)Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, 2)Στατικές Μελέτες, 3)Ενεργειακές Μελέτες, 4) Μελέτες Τοπογραφίας, 5)Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, 6) Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές