Ξεκινά σύντομα η διαμόρφωση του νεκροταφείου Δυτικής Φραγκίστας

0
1954

Την διαμόρφωση του νεκροταφείου της Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε και διηνεργήθη διαγωνισμός. Με την από 11-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων δόθηκε η έγκριση του από 07-01-2019 πρακτικό II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και με τα συνημμένα στοιχεία 2ο Πρακτικό Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης, και συγκεκριμένα εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το παρόν πρακτικό. Καθώς επίσης, κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου της διαμόρφωσης, στον οικονομικό φορέα «ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννιά και δύο εκατοστά τοις εκατό (49,02%) επί τοις εκατό των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 21.378,28€, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή.