Παράταση για το έργο εσωτερική οδοποιία Προυσού

0
1884

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο με θέμα ‘’Εσωτερική οδοποιία της Τ.Κ. Προυσού’’, αλλά ο ανάδοχός του υπέβαλε την από 14-1-2019 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-5-2019 στον Δήμο Καρπενησίου, δηλαδή, για άλλους τέσσερις (4) μήνες, για τον λόγο ότι το έργο αδυνατεί να περατωθεί στο χρονικό διάστημα που είχε οριστεί εξ’ αρχής, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Ειδικότερα, το έργο ανατέθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», που είχε διεξαχθεί στις 26-4-2018, με την οποία κατακυρώνει τη σύμβαση στον οριστικό ανάδοχο τον κ. Φέγγο Αθανάσιο του Γεωργίου. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 27-8-2018 για συνολικό ποσό 23.750,00€ με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 27/5/2019.