Παράταση θα λάβει η σύμβαση σύμφωνα με την από 16-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο  του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη 2018 και 2019”. Συγκεκριμένα η σύμβαση ανατέθηκε στον ανάδοχο Φιλιππίδη Αλέξανδρο για την προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη2018και 2019.Σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών η απορρόφηση ποσοτήτων  έπρεπε να γίνει στις 31-12-2019. Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας οι ποσότητες αυτές δεν χρειάστηκε να καταναλωθούν όλες και για αυτό ζητήθηκε η χρονική της παράταση μέχρι τις 30-4-2020. Στόχος του Δήμου Καρπενησίου είναι η διασφάλιση της σωστής υγιεινής σε τέτοιους χώρους, όπου συγκεντρώνονται πλήθος παιδιών και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η σωστή κατανομή του χλωρίου.