Παράταση είκοσι ημερών αποφάσισε να δώσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου στην προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου “Αντικατάσταση –αναβάθμιση  δικτύου  ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου” από τον ανάδοχο. Η παράταση δίδεται, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, όπως έκανε γνωστό με αίτησή της και η εταιρεία «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», η οποία συνάντησε ανάλογο κώλυμα. Ο  ανάδοχος  μπορεί  να  αιτηθεί  την  παράταση  της  προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών.