Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή και η αποτίµηση των ζηµιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (δίκτυα υποδοµών) αρµοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άµεσα και το πρακτικό θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι 18- 12-2017.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε την συγκρότηση της κάτωθι επιτροπής:

Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (δίκτυα υποδοµών ) αρµοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούµενη από τους:

  1. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως Πρόεδρο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Α’
  2. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως µέλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Γ’,
  3. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως µέλος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Γ΄,

Η απόφαση πάρθηκε, αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθµ. 7742/01-11-2017 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων», το από 01-12-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα ” Πρόγνωση καιρικών Φαινομένων”, το γεγονός ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 2 Δεκεμβρίου 2017, έπληξαν τις περιοχές του Δήµου Αγράφων και του Δήµου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, με αποτέλεσµα να υποστούν ζηµιές τα δίκτυα υποδοµών (εγγειοβελτιωτικά έργα, οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα κλ.π.) της ΠΕ Ευρυτανίας.