Συνολική δαπάνη 39.680 ευρώ

Με γοργούς ρυθμούς φαίνεται να μπαίνει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή των Ελλήνων και για το λόγο αυτό οι Δήμοι της χώρας προετοιμάζονται ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την καινοτομία. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, οι μεσαίοι και  μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα ο Δήμος Καρπενησίου κατέθεσε τη δική του πρόταση για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 39.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου ενέκρινε την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο, τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί, καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.