Στην προμήθεια ενός νέου κλειστού φορτηγού τύπου VAN ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.200 ευρώ, καθώς και ενός οχήματος μεταφοράς προσωπικού και δύο ημιφορτηγών ενδεικτικού προϋπολογισμού 112.000 ευρώ προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του.

Ειδικότερα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που αποτελούνταν από τους κ.κ. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Κωνσταντίνο Τάκη Τεχνολόγο Μηχανικό και Νικόλαο Κρεμμυδά ΠΕ Πληροφορικής, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προχώρησαν στον ορισμό αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το διαγωνισμό και ανακηρύσσει την εταιρεία «ΝΤΟΥΛΑΚΗΣΙΚΕ» οριστικό ανάδοχο, για την ανωτέρω προμήθεια, με τιμή προσφοράς, η οποία ανέρχεται στα 21.129,036€ προ ΦΠΑ ή στα 26.200,00€ για την αγορά του VAN και με τιμή προσφοράς η οποία ανέρχεται στα 46,774,19€ προ ΦΠΑ ή στα 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ., για τα υπόλοιπα τρία οχήματα, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά της. Όπως φαίνεται ο Δήμος Καρπενησίου ανανεώνει συνεχώς το μηχανοκίνητο στόλο του, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των εργασιών του, με όσο το δυνατό πιο σύγχρονα μέσα, αλλά και τη διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων του.