Στην αποδοχή ποσού από ΚΑΠ έτους 2022 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα προχωρήσει ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από απόφαση του ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα, με έγγραφό του, το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ενημέρωσε τους Δήμους της χώρας για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €).

Η χρηματοδότηση για το Δήμο Αγράφων ανέρχεται στο ποσό των 14.100,00€. Η κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση και το μόνιμο πληθυσμό των Δήμων, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Με τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης, οι δικαιούχοι Δήμοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος όπως και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις του.

Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στο Δήμο Αγράφων με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.