Ως κατεπείγουσα κρίθηκε η ανάθεση του έργου με θέμα «Αποκατάσταση Υδρομάστευσης Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού του Δήμου Καρπενησίου», λόγω προβλήματος στην υδρομάστευση που υδροδοτεί τον μισό οικισμό του Μεγάλου Χωριού. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης Νίκος προέβη στην έγκριση της τεχνικής μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καρπενησίου. Η ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με προϋπολογισμό 3.720,00 € με Φ.Π.Α. δίνεται στον κ. Παναγιώτη Μπούρα, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πίστωση που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 στην πρώτη αναμόρφωση μετά την απόφαση ανάθεσης και θα γίνει η δέσμευση του ποσού. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε χρονικό δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο του έργου.