Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για τη «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 30.206,40€. Κύριο κριτήριο προσφοράς είναι η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά τις ετήσιες απαραίτητες εργασίες για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη σε  θέματα ηλεκτρολόγου για τις Δημοτικές Ενότητες: Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνάς και Δ.Ε. Καρπενησίου (πλην Κοινότητας Καρπενησίου και των οικισμών Γοργιανάδων και Καλλιθέας). Τα υλικά που θα απαιτηθούν θα παρέχονται στον Ανάδοχο από το γραφείο προμηθειών του Δήμου μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημά του.

Έως 20 Απριλίου οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20ηΑπριλίου2021. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητος και κατηγορίας 1 τουλάχιστον.