Η γνώμη του Παρατηρητηρίου

Στην αξιολόγηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 προχώρησε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου, αυτό έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2023», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

Αναλυτικότερα, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του φορέα που υποβλήθηκε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στον εποπτεύοντα ΟΤΑ, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές, στον Αν. Υπουργό Οικονομικών και στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών. Τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω απόφαση.

Τα στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ καθώς και το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιηθήκαν για την αξιολόγηση, αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται, ότι αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων με ευθύνη του φορέα. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας απόφασης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγράφων έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν και είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένος με τον αριθμό των εσόδων και των εξόδων να συμπίπτει στα 21.878.788,19 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στα 4.860.957,44 ευρώ. Στο τρίτο μέρος εσφαλμένα αναφέρεται ότι δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ειδίκευσης και δεν απαιτείται κάποια διόρθωση στο σχέδιο του προϋπολογισμού σχετικά με την υποχρεωτική κατανομή των πιστώσεων του περί «Υλοποίησης προγραμματικών συμβάσεων» στις αντίστοιχες υπηρεσίες γιατί έχει γίνει η κατανομή των πιστώσεων όπως ορίζει η νομοθεσία ανά κατηγορία και όχι στις γενικές υπηρεσίες. Κατόπιν της γνωμοδότησης του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 του Δήμου Αγράφων, το παρόν σχέδιο θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση του όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.