Προσλήψεις δύο ατόμων στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων στο Καρπενήσι

0
403

Σε νέες προσλήψεις προχωρά το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι του Νοµού Ευρυτανίας. Αναλυτικότερα οι θέσεις αφοορύν:
Δύο (2) άτομα ΥΕ Καθαριότητας με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύµβασης και έως 18 µήνες (πενθήµερη 8ωρη απασχόληση).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Κριτήρια και βαθμολόγηση :
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες)
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Εµπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 µήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τοµέα
7. Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8, οι οποίοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού υπόψιν κας Τσιγαρίδας Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας: 22373 50502).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.thevrytanias.gr