Στον καθορισμό των δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, ενταφιασμού, διαφήμισης, καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή ΤΑΠ έτους 2023 προχώρησε ο Δήμος Αγράφων. Οι τιμές των τελών του 2023 κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2022.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον ενιαίο συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων αυτός ορίζεται στο 0,25/οοο. Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στο Δήμο Αγράφων  να ορισθεί  ίδια τιμή ζώνης με τα εντός σχεδίου ανά Τοπική Κοινότητα. Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου να ορισθεί τιμή ζώνης τα 79,24€/τμ. Σχετικά με τα τέλη ύδρευσης οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες- στάβλους 25,00 ευρώ ετησίως, σε καφενεία 30,00 ευρώ ετησίως, σε ψησταριές, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια 30,00 ευρώ ετησίως, σε ξενοδοχεία 80,00 ευρώ ετησίως, σε βιοτεχνίες – εργοστάσια 80,00 ευρώ ετησίως και σε λοιπά καταστήματα 30,00 ευρώ ετησίως. Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης η τιμή θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/παροχή για απόσταση έως 10 m από το δίκτυο. Άνω των 10 m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση, ενώ το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή θα ανέρχεται στο ποσό των 50,00 €. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό. Η απόφαση σχετικά με τα τέλη θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2023 και μέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλη αποχέτευσης

Μείωση έχει πραγματοποιηθεί στην μέση ποσότητα κατανάλωσης νερού σε όλα τα κτίρια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού. Ορίζεται ως ελαχίστη οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ορίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η ποσότητα των πενήντα (50) κ.μ. νερού ανά μήνα. Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα οικόπεδα ή Αγροτεμάχια με παροχή ύδατος η ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται σε πέντε (5) κ.μ. νερού ανά μήνα. Η περίοδος καταμέτρησης  της κατανάλωση ύδατος για Τοπικές Κοινότητες, είτε οικισμούς, είτε μεμονωμένες παροχές οι οποίες υδρεύονται από αντλιοστάσια θα έχει ετησία διάρκεια λόγω αύξησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για τις υπόλοιπες μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κατανάλωση θα αθροίζεται συνολικά κατά την περίοδο κατανάλωσης και θα διαιρείται με τους μήνες κατανάλωσης. Για να τον υπολογισμό του ποσού, ο μήνας που γίνεται η καταμέτρηση, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της καταμέτρησης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Ποιοι ωφελούνται

Μείωση κατά  50% θα δουν στα τέλη τους οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες είναι: Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% με συνολικό εισόδημα έως 20.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 15.000€. Η Ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 300.000,00 ευρώ. Η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα τους ή στο όνομα του/της συζύγου ή είναι υπόχρεος και αφορά στην κατοικία τους, καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενο μέλος με αντίστοιχη αναπηρία θα γίνεται έκπτωση 50%. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από:1) Απόφαση καθορισμού της αναπηρίας 80% και άνω.2) Λογαριασμό της ΔΕΗ.3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όταν ο ανάπηρος είναι μέλος της οικογένειας.4) Ε9.5) Εκκαθαριστικό.

Τέλη Κοινοχρήστων χώρων και νεκροταφείου

Σχετικά με τις τιμές των κοινοχρήστων χώρων έλαβαν αύξηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και αυτές διαμορφώνονται ως εξής: για τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια και πλατείες η τιμή ανέρχεται στα 5 ευρώ/ τ.μ. ανά έτος, ενώ η ίδια τιμή ισχύει και τα τραπεζοκαθίσματα στα λοιπά πεζοδρόμια. Όσον αφορά την τοποθέτηση διαφόρων οικοδομικών υλικών σε πεζοδρόμιο οδών η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ/τ.μ. ανά έτος. Η τοποθέτηση κάδων οικοδομικών υλικών θα ανέρχεται στην τιμή των 50 ευρώ ανά έτος και η εναπόθεση υλικών 10 ευρώ ανά έτος. Όσον αφορά τα τέλη νεκροταφείου το ύψος αυτών είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας και προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων. Ως προς τα Δημοτικά Τέλη 2023 προτείνεται το δικαίωμα ενταφιασμού σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής: 50,00 €. Επίσης προτείνεται το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής: 5,00 € ανά τάφο.

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 643.846,30€. Οι τιμές για τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού, για το έτος 2023 προτάθηκε από το Δ.Σ. να  διατηρηθούν σταθερές με το 2022 και να διαμορφωθούν ως εξής: Οικιακή χρήση 1,35 €/τμ, Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,35 €/τμ και Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας1,70€/τμ. Επίσης ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως.