Σύμφωνα με την από 12-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 5.993 ευρώ για τη Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αγράφων. Η πληρωμή της ισόποσης δαπάνης θα γίνει σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 38.054,11 ευρώ και κατανέμεται στα έτη 2019 και 2020 ως εξής: Στο τρέχον έτος δεσμεύεται το ποσό των 5.993 ευρώ, ενώ στο έτος2020 δεσμεύεται το ποσό των 32.060,45 ευρώ. Με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν με προτεραιότητα κατά το μέρος της εναπομείνασας πίστωσης που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους.