Με τον απαραίτητο φωτισμό θα εξοπλιστούν οι Δ.Ε. Δομνίστας, Κτημενίων και Φουρνάς, ύστερα από την 30-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών των ανωτέρων Δημοτικών Ενοτήτων. Η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρωνκαι λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων:Δομνίστας, Κτημενίων και Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου» αποφασίστηκε να ανατεθεί στην επιχείρηση Φέγγου Ειρήνη & ΣΙΑ Ε.Ε..στην συνολική τιμή των 19.499,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, ορίζεται στο διάστημα των εξήντα(60)ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.