Η 13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, την Τρίτη στις 28 Ιουνίου 2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 8 θέματα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΨΕΪΚΑ»
 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσει σε γνωμοδότηση επί του από
  20.05.2022 αιτήματος του κ. Τεντολούρη Γεωργίου για την αποζημίωση από
  το ∆ήµο Αγράφων, έπειτα από φθορές που υπέστη το όχημα του από πτώση
  δέντρου.
 3. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήσεως εξωδικαστικού
  συμβιβασμού ή μη της Εταιρίας «ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», κατόπιν της
  με αριθμ. ΔΔΠ 1306/2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
  Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄).
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.: 6825/13-09-2021
  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων.
 5. Επί αιτήσεων Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης –
  Αποχέτευσης
 6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την
  έκδοση ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του Δήμου
  Αγράφων για το οικ. έτος 2022.
 7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 8 μήνες για
  την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από πλημμύρες (κακοκαιρία
  GENESIS)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
  Στερεάς Ελλάδας και επίσημων προσκεκλημένων κατά την συνεδρίαση του ΔΣ
  της ΠΕΔ στον Δήμο Αγράφων.