Στον καθορισμό των τροφείων της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2022 θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψιν και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022». Να θυμίσουμε ότι η Μαθητική Εστία δε στεγάζει μόνο μαθητές, αλλά και φοιτητές, σπουδαστές ΙΕΚ και νοσηλευτές. Οι τιμές για το έτος 2022 παραμένουν ίδιες, χωρίς μεταβολές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και διαμορφώνονται ως εξής: Στα 15,00 ευρώ μηνιαίως θα οριστεί για τους μαθητές με διαμονή, μαθητές με διατροφή, σπουδαστές Ι.Ε.Κ. με διαμονή, σπουδαστές Ι.Ε.Κ. με διατροφή, νοσηλευτές με διαμονή και νοσηλευτές με διατροφή. Αντίθετα στα 30,00€ θα οριστεί για τους φοιτητές με διαμονή, ενώ στα 20,00 φθάνει η τιμή για τους  εξωτερικούς (διατροφή). Το ύψος της εγγύησης για την αποκατάσταση ζημιών από τους οικότροφους θα οριστεί στα 45,00 €.

Οι τιμές στους παιδικούς σταθμούς

Την επιβολή μηνιαίας εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου για το έτος 2022 θα αποφασίσει το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Για εισόδημα από0€ έως  10.000€ συμμετοχή 10 €. Για εισόδημα από 10.001 € έως 20.000 € συμμετοχή 20 €. Για εισόδημα από 20.001 € έως 30.000€ συμμετοχή 30 €. Για εισόδημα από 30.001 € και άνω συμμετοχή 45 €.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας των γονέων κατά την εγγραφή. Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού. Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000,00. Για μεγαλύτερο εισόδημα η συμμετοχή είναι 20€. Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια σιτίζονται. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα βρέφη-νήπια που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό, ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς  της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα βρέφη-νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα βρέφη νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το ποσό των 20 € μηνιαίως. Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα φιλοξενηθεί πέρα των 5 ημερών.