Δύο Τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποίησε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων στις 11 και 25 Ιουλίου 2023, συζητώντας συνολικά δεκατέσσερα (14) θέματα. Στην πρώτη συνεδρίαση συζήτησαν τα εξής θέματα: Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων, εξειδίκευση των πιστώσεων για τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου Αγράφων (Ιούλιος – Αύγουστος) εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το έτος 2023, έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023 και έγκριση και εξειδίκευση των πιστώσεων για τις δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου Αγράφων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το έτος 2023.

Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για την έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», την έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ» και την αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Τα θέματα της 16ης Συνεδρίασης

Στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν έξι (6) θέματα τα οποία αφορούσαν τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ‘’ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΣΑΪΚΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)’’, την έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και τον ορισμό υπολόγου για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kVA και την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου στην πλατεία Ανατολικής Φραγκίστας. Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού -κάτω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος [τύπου πρέσας] αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων για τον Δήμο Αγράφων στο πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, την έγκριση των οικονομικά αδύναμων κατοικοδημοτών Αγράφων ως δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης, λόγω απόκτησης τέκνου το έτος 2022 (σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής – ελέγχου δικαιολογητικών του Κέντρου Κοινότητας) και εξειδίκευση πίστωσης και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 6ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.