Στη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών προέβη ο Δήμος Αγράφων, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από τα εξής τακτικά μέλη: Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου –ΤΕ Τεχνολόγων-Γεωπόνων, Λάμπρου Αποστόλης του Κωνσταντίνου- ΔΕ Διοικητικών και Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ορίζονται οι Καστανά Ελένη του Θεοφάνη-ΔΕ ΔΥΠ, Τσίπρα Άννα του Δημητρίου-ΔΕ ΔΥΠ και Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου- ΔΕ Διοικητικών. Από την ανωτέρω επιτροπή χρέη προέδρου θα εκτελεί το πρώτο τακτικό μέλος της επιτροπής και αναπληρωτής το δεύτερο τακτικό μέλος αυτής. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής θα είναι να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, να ελέγχει και να αξιολογεί προσφορές και στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, να διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους. Επίσης η επιτροπή θα εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και θα γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

φωτο αρχείου